Hotel Carpatia Bieszczadzki Gościniec

Regulamin

Właściciele Hotelu CARPATIA Bieszczadzki Gościniec będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.
 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji Hotelu najpóźniej do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.  W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji Hotelu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 6. Hotel zapewnia :
  • komfortowe warunki wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie poufności o wszelkich informacjach na temat Gości,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności w pokoju – tylko wówczas, gdy Gość wyrazi zgodę lub życzenie.
 7. Każdy Gość, będący osobą pełnoletnią, podlega obowiązkowi meldunkowemu w dniu przyjazdu w Recepcji Hotelu. Zameldowanie jest dokonywane na podstawie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.
 8. Osoby odwiedzające Gości, a nie zameldowane w Hotelu, mogą przebywać w pokojach Gości w godzinach od 7:00 do 22:00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Recepcji Hotelu.
 9. Osoba zameldowana w Hotelu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet wówczas, gdy nie upłynął jeszcze okres, za który została uiszczona należna opłata.
 10. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa.
 11. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w Recepcji Hotelu.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych  Hotelu powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 13. Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi za każdym razem, gdy opuszcza swój pokój.
 14. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 15. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi karą pieniężną w wysokości 500 zł.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 17. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Hotelu.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju, będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowuje pozostawione przedmioty przez okres 3 miesięcy od dnia wymeldowania się Gościa z Hotelu.